Гаранции

Важно! Какво трябва да знаем при работа с електроуредите?
 • Ел.контакта да бъде занулен !

 • Машината не бива да бъде инсталирана във влажни помещения!

 • При всякакъв теч от машината или при офазяване на корпуса (биене на ток) веднага да бъде преустановена работата с уреда и незабавно да се потърси техническо лице!

 • Машината не трябва да бъде оставяна да работи без наблюдение!

 • Да не се опитваме сами да отстраняваме даден проблем!

Важно! Какво трябва да направим преди да извикаме майстор в къщи?
 • Ако няма ток в машината,трябва да проверим първо контакта/или разклонителя/дали не е прекъснал!

 • Ако машината не изпомпва водата,трябва да проверим дали не е запушен филтъра/който е ниско долу в дясно-ляво/!

 • Ако е проверено всичко,трябва да подсигурим на майстора място и удобен достъп за ремонт на уреда,за да не бъде възпрепятстван по време на работа!

Гаранционният срок, който дава Сервизът е 6 месеца (за използването в дом.условия) и започва да тече от датата на изършения ремонт.

 • Когато машината се използва за обществени цели( хотели, заведения, офиси, магазини и др. ) гаранцията е от 30 дни, като в такива случаи може да изготвим абонаментен договор за поддръжка.

 • Гаранцията важи само за направения и вписан в нашата гаранционна карта и платен от клиента ремонт по време на гаранционния срок!

 • Ремонта извършен по време на гаранцията не отменя срока записан в гаранционната карта!

 • При повреда на техниката,която не е свързана с гаранционният срок,клиента заплаща нова цена!

 • Посещение на специалист по заявка на клиент и липса на гаранционен дефект,клиента заплаща посещението!

Гаранцията НЕ ВАЖИ при:

 • повреди дължащи се от прах,варовик,мазнини,инсекти/насекоми/и др.;

 • опит за ремонт от НЕОТОРИЗИРАНИ от нас техници;

 • сътресение, удари или претоварване, получени в следствие на небрежно отношение, нестандартни източници на ток или при транспорт;

 •  повреди в следствие на природни бедствия/пожари, наводнения, токови удари,гръмотевици и др.;

 •  резервни части доставени от клиента нямат гаранция от страна на ИЛИАПИ Сервиз!

НЕ поемаме отговорност за щети причинени от уред оставен да работи без наблюдение или от неадекватна реакция от страна на клиента!

Незнанието или неумението за работа с уреда не се признава за гаранционна повреда и ние не носим отговорност при авария в този случай!

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ НЕ НОСИМ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ!