Ремонт, монтаж и поддръжка на перални, миялни и сушилни в София
ул.Лозенец 24, тел: Телефон: 0899 / 650898
Ремонт
МонтажПоддръжка
Телефон:
0899/650898

Предпазни мерки при експлоатация на перална машина

<< назад

Не се допирайте до машината с мокри ръце или крака!
Не допускайте деца да оперират с машината без надзор!
Машината да се отваря само след пълното завършване на
цикъла на изпиране!
Ако обаче изникне необходимост от извънредно отваряне, из-
ключете машината като натиснете програматора /Р/ или
бутона SТОР /ако има такъв/!
Ако решите да поставите машината на под, покрит с килим
или мокет, уверете се че има разстояние между пода и уреда,
което да позволява нормалната вентилация на системата!

1. Никога не включвайте щепсела в ел.мрежа с мокри ръце!
2. Машината трябва да бъде включена в ел.мрежа с подходяща заземена връзка!
3. Не използвайте разклонител!
4. Не излагайте машината на атмосферните влияния -/пряка слънчева светлина, дъжд и т.н/!

5. Не отваряйте пералнята по-рано от 3 мин. след завършване цикъла на изпиране!
6. Винаги изключвайте пералнята от контакта преди да я почистите!
7. Не дърпайте захранващия кабел, за да го извадите от контакта!
8. Препоръчва се след употреба пералнята да се изключва от контакта и да се затваря кранчето на водата!